Rachunek sumienia rodziców przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej swojego dziecka

Rachunek sumienia rodziców przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej swojego dziecka

 1. Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu?
 2. Czy pamiętam, że nasze dziecko jest nam podarowane przez Boga, czyli nie stanowi naszej własności?
 3. Czy wypełniam złożone na Chrzcie Świętym przyrzeczenie o wychowywaniu dziecka w wierze katolickiej?
 4. Czy posiadam i rozwijam swoją relację z Bogiem i wiarę?
 5. Czy moje dziecko wzrasta w atmosferze wzajemnej miłości w rodzinie?
 6. Czy pielęgnuję relację małżeńską?
 7. Czy dbam o jedność małżeńską?
 8. Czy nie umniejszam roli współmałżonka w oczach dziecka?
 9. Czy uczę swoje dziecko modlitwy? Czy modlę się razem z nim?
 10. Czy uczę dziecko odróżniać dobro od zła?
 11. Czy rozmawiam z dzieckiem o Bogu i wierze?
 12. Czy prowadzę swoje dziecko do kościoła? Czy wyjaśniam dziecku co oznaczają poszczególne części Mszy Świętej i jak należy się zachowywać podczas nabożeństwa?
 13. Czy w mojej rodzinie modlimy się wspólnie?
 14. Czy nie gorszę dziecka swoim słowem, czynem, zachowaniem?
 15. Czy nie wymagam od dziecka czegoś, co sam nie zachowuję?
 16. Czy uczę dziecko w codziennych sytuacjach i konfliktach „sztuki miłości” (przebaczenia, ofiarności, poszanowania słabszych)?
 17. Czy posyłam swoje dziecko na lekcje religii, pamiętając jednocześnie, że katecheza nie zastąpi przekazywania wiary w rodzinie?
 18. Czy współpracuję z katechetą w rozwoju religijnym dziecka?
 19. Czy nie uczę dziecka lekceważenia lekcji religii?
 20. Czy włączam się w przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej podczas katechizacji?
 21. Czy uczestniczę w nabożeństwach i spotkaniach przygotowawczych do Pierwszej Komunii Świętej?
 22. Czy troszczę się o to, aby dziecko posiadało symbole religijne: łańcuszek z krzyżykiem/medalikiem, różaniec, książeczkę do nabożeństwa?
 23. Czy uczę dziecko korzystać z książeczki do nabożeństwa, różańca, itp.?
 24. Czy uczę dziecko, że Komunia Święta to spotkanie z żywym Jezusem w Sakramnecie Eucharystii?
 25. Czy nie traktuje Pierwszej Komunii Świętej dziecka tylko jako okazję do hucznej imprezy, pomijając wymiar duchowy tego wydarzenia?
 26. Czy pamiętam, że strój dziecka przystępującego do Pierwszej Komunii Świętej powinien być odświętny, ale bez zbędnego przepychu?
 27. Czy swoim zachowaniem nie sprawiam, że dziecko zatraca sens uroczystości Pierwszej Komunii Świętej?
 28. Czy pomagam dziecku w przygotowaniu do pierwszej spowiedzi świętej?
 29. Czy sam spowiadam się regularnie dając dobry przykład dziecku?
 30. Czy traktuję Pierwszą Komunię dziecka jako okazję do odnowienia osobistej przyjaźni z Chrystusem eucharystycznym?
 31. Czy modlę się za swoje dziecko?
 32. Czy uczę dziecko miłości bliźniego?
 33. Czy uczę dziecko włączania się w życie wspólnoty parafialnej?
 34. Czy nie mówię przy dziecku źle o Bogu, Kościele, osobach duchownych?
 35. Czy uczę dziecko szacunku dla osób duchownych, katechetów?
 36. Czy jestem cierpliwy i wyrozumiały w stosunku do dziecka?
 37. Czy jestem konsekwentny i wymagający w stosunku do swojego dziecka?
 38. Czy właściwie kształtuję sumienie dziecka?
 39. Czy włączam  w przygotowanie do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej także pozostałych członków rodziny: rodzeństwo, dziadków, rodziców chrzestnych, itd.?
 40. Czy uczę dziecko posłuszeństwa?
 41. Czy włączam dziecko w obowiązki domowe, stosownie do jego wieku i możliwości?
 42. Czy zachęcam dziecko do czytania czasopism religijnych dla dzieci?
 43. Czy uczę dziecko uczestnictwa w nabożeństwach okresowych: Roratach, Drodze Krzyżowej, nabożeństwach majowych, itp.?
 44. Czy uczę dziecko wdzięczności?
 45. Czy upominam dziecko z miłością?
 46. Czy nie rozpieszczam swojego dziecka prezentami? Czy nie sprowadzam uroczystości Pierwszej Komunii Świętej do obdarowywania drogimi prezentami?
 47. Czy pamiętam o przygotowaniu pamiątek religijnych dla dziecka z okazji Pierwszej Komunii Świętej (krzyżyk, Biblia, obraz, itp.)?
 48. Czy jeśli nie mogę wspólnie z dzieckiem przystąpić do Komunii Świętej, ponieważ nie mogę  otrzymać rozgrzeszenia z różnych przyczyn, (np. życie w związku niesakramentalnym), wyjaśniam dziecku tę sytuację i nie bagatelizuję jej?
 49. Czy zawierzam swoje dziecko i Jego życie Bogu i Maryi?
 50. Czy umożliwiam dziecku ustawiczny rozwój duchowy i pragnę doprowadzić je do dojrzałego życia chrześcijańskiego? Czy niczego w tym względzie nie zaniedbuję?

Opracowała : Magdalena Pawełczyk

Codzienny rachunek sumienia według św. Ignacego Loyoli

(najlepiej jeśli modlitwa będzie trwała 15 minut) I. Podziękować Bogu, naszemu Panu za otrzymane dobrodziejstwa. Konkretne podziękowanie za dary, osoby, sytuacje, myśli, uczucia, itp. Co mnie dobrego dziś spotkało? W czym dostrzegłem obecność i miłość Boga? Jak On...

Rachunek sumienia ministranta

Czy z szacunkiem przeżywam każdą Mszę świętą? Czy nie zachowuję się niewłaściwie w kościele? Czy nie spóźniam się na Mszę świętą i nabożeństwa? Czy dobrze zachowuje się w zakrystii oczekując na Mszę świętą? Czy odpowiadam na wszystkie mszalne wezwania kapłana?...

Rachunek sumienia rodziców przygotowujących się do Chrztu św. swojego dziecka

  Czy w mojej rodzinie Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy w mojej rodzinie modlimy się wspólnie? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy nie popełniłem świętokradztwa przyjmując Komunię św. w stanie grzechu śmiertelnego, bez wiary?...

Rachunek sumienia organisty/organistki

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy dziękuję Bogu za talent muzyczny, którym mnie obdarzył? Czy bycie...

Rachunek sumienia według V przykazań kościelnych

  5 przykazań kościelnych: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię...

Rachunek sumienia według trzech cnót teologalnych

III cnoty teologalne: Wiara Nadzieja Miłość   Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie porzuciłem wiary np. poprzez apostazję lub brak świadectwa? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia matki chrzestnej/ojca chrzestnego

Czy kocham Boga i stawiam Go na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy radowałem się z bycia synem/córką Boga? Czy jestem wdzięczny za swoje życie? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się modlę? Czy rozwijam swoją wiarę poprzez...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest