Rachunek sumienia dziennikarza

Rachunek sumienia dziennikarza

 

 1. Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem?
 2. Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?
 3. Czy jestem wdzięczny Bogu za talenty, którymi mnie obdarzył?
 4. Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
 5. Czy regularnie się spowiadam?
 6. Czy dbam o rozwój swojej wiary?
 7. Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy potrafię przyznać się do niej publicznie?
 8. Czy kieruję się w życiu miłością bliźniego?
 9. Czy zasady ewangeliczne wcielam w pracę dziennikarską, którą wykonuję?
 10. Czy przekazywałem informacje rzetelnie i bezstronnie?
 11. Czy umożliwiałem innym udział w debacie publicznej?
 12. Czy czułem się odpowiedzialny za swoje publikacje w prasie, radiu, telewizji czy Internecie?
 13. Czy dobro czytelników, słuchaczy i widzów oraz dobro publiczne mają u mnie pierwszeństwo przed interesami własnymi, wydawcy lub nadawcy?
 14. Czy opierałem się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach?
 15. Czy przekazywane przeze mnie informacje nie zniekształcały faktów i nie były wynikiem zewnętrznych nacisków?
 16. Czy prostowałem błędy i pomyłki i za nie przepraszałem?
 17. Czy w zbieraniu materiałów nie posługiwałem się metodami sprzecznymi z prawem i nagannymi etycznie?
 18. Czy nie naruszałem prywatności i sfery intymnej innych osób?
 19. Czy nie naruszałem uczuć religijnych, uczuć narodowych, praw człowieka?
 20. Czy dochowałem tajemnicy źródła informacji, osoby i wizerunku informatora, jeśli on tego wymaga?
 21. Czy nie wykorzystywałem we własnym interesie nieujawnionych publicznie informacji uzyskanych w działalności zawodowej, zwłaszcza w dziennikarstwie finansowym i ekonomicznym?
 22. Czy odpowiednio informowałem swoich rozmówców, w jaki sposób zostaną wykorzystane ich wypowiedzi?
 23. Czy szanowałem innych bez względu na ich odmienność ideową, kulturową czy obyczajową?
 24. Czy nie dyskryminowałem któregokolwiek ze swoich rozmówców i nie zachowywałem bierności wobec obraźliwych zachowań zaproszonych gości utrudniających wypowiedzi ich oponentom?
 25. Czy nie krzywdziłem innych przez słowa: poprzez obmowę, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?
 26. Jakie było moje słownictwo? Czy nie używałem wulgaryzmów i określeń obscenicznych?
 27. Czy nie przyjmowałem łapówek?
 28. Czy nie wdawałem się w nieuczciwą konkurencję z innymi dziennikarzami?
 29. Czy nie przywłaszczałem sobie cudzych prac, a nawet pomysłów?
 30. Czy nie dyskredytowałem dobrego imienia innego dziennikarza lub działałem na szkodę innych dziennikarzy?
 31. Czy nie uprawiałem kryptoreklamy i plagiatorstwa?
 32. Czy nie chroniłem celowo i nie faworyzowałem kogokolwiek, np. wpływowych środowisk, rodziny i znajomych?
 33. Czy nie podejmowałem się realizacji tematów, w które byłem zaanonsowany osobiście, np. finansowo czy towarzysko?
 34. Czy nie pokazywałem na zbliżeniu scen śmierci, osób przeżywających fizyczne lub psychiczne cierpienia, drastycznych skutków katastrof, przestępstw i wojen?
 35. Czy nie goniłem za tzw. tanią sensacją?
 36. Czy zachowałem szczególną wrażliwość w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi, dotkniętymi inną chorobą, a także pozostającymi w ubóstwie?
 37. Czy nie wykorzystywałem swojego stanowiska służbowego do protegowania – w zakresie umów o pracę, dzieło lub zlecenie, awansów i nagród – członków najbliższej rodziny, przyjaciół?
 38. Czy byłem lojalny wobec swoich przełożonych? Czy wykonywałem sumiennie ich polecenia?
 39. Czy nie zazdrościłem, gdy ktoś miał więcej ode mnie zdolności, talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy, rzeczy materialnych, pracy?
 40. Czy to co, czyniłem lub mówiłem wynikało z chęci pokazania się, pochwalenia się innym jaki jestem dobry, mądry, wspaniały? Czy moje intencje były czyste, czy może były podszyte egoizmem i próżnością?
 41. Czy przekazywane przeze mnie treści nie były sprzeczne z wiarą, Ewangelią? Czy nie obrażały Boga?
 42. Czy nie zagłuszałem swojego sumienia, traktując wiarę jako sprawę wyłącznie prywatną?
 43. Czy potrafiłem stanąć w obronie słabszych?
 44. Czy wybaczałem doznane krzywdy?
 45. Czy cierpliwie znosiłem krytykę? Czy cierpliwie znosiłem dolegliwości i przykrości życia, a nawet prześladowania?
 46. Czy dążyłem do prawdy? Czy nie manipulowałem faktami? Czy nie byłem stronniczy i nieobiektywny?
 47. Czy powstrzymywałem się od przekazów gorszących i demoralizujących?
 48. Czy stałem w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych i praw człowieka?
 49. Czy dawałem przykład życia chrześcijańskiego?

Opracowała: Magdalena Pawełczyk

Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO: Dar Mądrości Dar Rozumu Dar Rady Dar Męstwa Dar Umiejętności Dar Pobożności Dar Bojaźni Bożej Rachunek sumienia według 7 darów Ducha Świętego: Czy stawiałem Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy potrafiłem w każdym człowieku dostrzec...

Rachunek sumienia pielęgniarki – bł. H. Chrzanowska

Czy swoją pracę traktuję jako powołanie do służy bliźnim? Jak wypełniam obowiązki zawodowe? Czy jestem punktualna i sumienna w wykonywaniu zleceń? Czy pracuję zgodnie z zasadami sztuki pielęgniarskiej? Czy jestem prawdomówna? Czy miałam odwagę przyznawania się do...

Rachunek sumienia młodego chłopaka

  Czy czcisz, oddajesz pokłon; rzeczom, ludziom bądź bożkom obcych religii? Czy posiadasz maski, obrazy, figury czy symbole przedstawiające obcych bożków innych religii? Czy wywoływałeś duchy? Czy podpisywałeś ( nawet w zabawie ) cyrograf ( umowa, w której...

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

Rachunek sumienia pieszego pielgrzyma

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Jakie...

Rachunek sumienia organisty/organistki

  Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy dziękuję Bogu za talent muzyczny, którym mnie obdarzył? Czy bycie organistą...

Najnowsze rachunki sumienia w tej kategorii

Rachunek sumienia ze stosunku do pieniędzy

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy pieniądz...

czytaj dalej

Rachunek sumienia bezrobotnego

Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu za życie? Czy aktywnie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia urzędnika – wersja 2

  Czy wypełniłem obowiązki z należytą starannością, wiedząc, że moja praca jest darem od Pana Boga? Czy udzielałem klientom sumiennie informacji? Czy spóźniałem się do pracy? Czy wykonywałem w godzinach pracy czynności, które nie są związane z zadaniami...

czytaj dalej

Rachunek sumienia sportowca

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia? Czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy się jej nie zaparłem? Czy publicznie nie...

czytaj dalej

Rachunek sumienia katechety

  Czy nie boję się oddać wszystkich dziedzin swego życia Panu Bogu? Czy oddaję wszystkie swoje lęki i niepowodzenia Panu Bogu? Czy wierzę, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych? Czy nie wymuszam niczego na Bogu? Czy szukam różnych form modlitwy? Czy ubogacam...

czytaj dalej

Rachunek sumienia pracodawcy

  Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem? Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.? Czy regularnie się spowiadam? Czy nie zaniedbuję modlitwy? Czy pogłębiałem swoją wiarę przez słuchanie kazań,...

czytaj dalej

Rachunki sumienia

Wróć do strony z rachunkami sumienia podzielonymi na kategorie i wybierz ten, który będzie najbardziej pasował do Ciebie.

Pin It on Pinterest